HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa 2013 của Viễn Thông Bạc Liêu tài trợ.  
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa 2013 của Viễn Thông Bạc Liêu tài trợ.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa 2013 của Viễn Thông Bạc Liêu tài trợ.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa 2013 của Viễn Thông Bạc Liêu tài trợ.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa 2013 của Viễn Thông Bạc Liêu tài trợ.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa 2013 của Viễn Thông Bạc Liêu tài trợ.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa 2013 của Viễn Thông Bạc Liêu tài trợ.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa 2013 của Viễn Thông Bạc Liêu tài trợ.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa 2013 của Viễn Thông Bạc Liêu tài trợ.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa 2013 của Viễn Thông Bạc Liêu tài trợ.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa 2013 của Viễn Thông Bạc Liêu tài trợ.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa 2013 của Viễn Thông Bạc Liêu tài trợ.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa 2013 của Viễn Thông Bạc Liêu tài trợ.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa 2013 của Viễn Thông Bạc Liêu tài trợ.
Highslide JS
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa 2013 của Viễn Thông Bạc Liêu tài trợ.
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)