HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Những hình ảnh Đại hội Đại biểu CNVC năm 2010 và Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009 của VNPT Bạc Liêu 
Highslide JS
Hình ảnh Đại hội Đại biểu CNVC năm 2010.
Highslide JS
Hình ảnh Đại hội Đại biểu CNVC năm 2010.
Highslide JS
Hình ảnh Đại hội Đại biểu CNVC năm 2010.
Highslide JS
Hình ảnh Đại hội Đại biểu CNVC năm 2010.
Highslide JS
Hình ảnh Đại hội Đại biểu CNVC năm 2010.
Highslide JS
Hình ảnh Đại hội Đại biểu CNVC năm 2010.
Highslide JS
Hình ảnh Đại hội Đại biểu CNVC năm 2010.
Highslide JS
Hình ảnh Đại hội Đại biểu CNVC năm 2010.
Highslide JS
Hình ảnh Đại hội Đại biểu CNVC năm 2010.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Highslide JS
Hình ảnh Hội nghị Điển hình Tiên tiến Giai đoạn 2005-2009.
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)