HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y Tế Tỉnh Bạc Liêu và VNPT Bạc Liêu.  
Highslide JS
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y Tế Tỉnh Bạc Liêu và VNPT Bạc Liêu.
Highslide JS
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y Tế Tỉnh Bạc Liêu và VNPT Bạc Liêu.
Highslide JS
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y Tế Tỉnh Bạc Liêu và VNPT Bạc Liêu.
Highslide JS
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y Tế Tỉnh Bạc Liêu và VNPT Bạc Liêu.
Highslide JS
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y Tế Tỉnh Bạc Liêu và VNPT Bạc Liêu.
Highslide JS
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y Tế Tỉnh Bạc Liêu và VNPT Bạc Liêu.
Highslide JS
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y Tế Tỉnh Bạc Liêu và VNPT Bạc Liêu.
Highslide JS
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y Tế Tỉnh Bạc Liêu và VNPT Bạc Liêu.
Highslide JS
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y Tế Tỉnh Bạc Liêu và VNPT Bạc Liêu.
Highslide JS
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y Tế Tỉnh Bạc Liêu và VNPT Bạc Liêu.
Highslide JS
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y Tế Tỉnh Bạc Liêu và VNPT Bạc Liêu.
Highslide JS
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y Tế Tỉnh Bạc Liêu và VNPT Bạc Liêu.
Highslide JS
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y Tế Tỉnh Bạc Liêu và VNPT Bạc Liêu
Highslide JS
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y Tế Tỉnh Bạc Liêu và VNPT Bạc Liêu
Bản Quyền 2010 VNPT Bạc Liêu
Quản lý thực hiện: Tổ tin học - Phòng Mạng & Dịch Vụ
Địa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu. Điện Thoại: 0291(800126)